O TABORU…

Tabor je namenjen učencem 5. in 6. razreda, ki jih zanimajo raznovrstna, specifična znanja. S tem želimo obogatiti vzgojno-izobraževalno delo izven šole in na ustvarjalen, raziskovalen način poglabljati in širiti naravoslovno-tehnično ter družboslovno znanje, predvsem pa prispevati k celostnemu osebnostnemu razvoju učencev.

Raziskovalni tabor je kreativno naravnan. Učenci razvijajo kognitivne sposobnosti in mišljenje. Učenje na terenu oziroma v okviru najrazličnejših delavnic (astronomska, računalniška, likovna, naravoslovna, elektrotehnična, angleška, športna, literarna, fotografska, tekstilna …) nudi boljše pogoje pridobivanja znanja, spretnosti in praktičnih izkušenj. Celotno vzgojno-izobraževalno delo temelji na aktivnem sodelovalnem učenju po skupinah, kjer je možno  na konkretnem, nazornem, predvsem pa na praktičnem nivoju dojemati in usvajati znanja. Poleg ustvarjalnih in raziskovalnih delavnic izvajamo tudi športne in družabne dogodke (predavanja, bralne večere, obiske znanih osebnosti …). Namen dogodkov je, da učenci ob obiskih znanih in uspešnih ljudi spoznajo, da za uspeh ni dovolj le nadarjenost oz. talent, ampak tudi trdo delo.

Prav tako je pozitiven in pomemben socialni vidik, saj učenci med seboj zelo konstruktivno sodelujejo.

Ob koncu tabora vključimo tudi starše, da predstavimo izdelke in delo, ki je potekalo na aktivnem taboru,  pripravimo razstavo ter gradiva dogodkov s tabora.

VABLJENI K OGLEDU FOTOGRAFIJ NA NAŠI SPLETNI STRANI.

CŠOD – dom Vojsko

ABOUT CAMP

Students (5th and 6th grade) are invited to participate in the camp, especially those interested in diverse, specific fields of knowledge. Our purpose is to enrich the educational work outside of school and in a creative, exploratory manner deepen and expand their knowledge in the fields of (natural) science, and arts. Our main goal is to contribute to wholesome personal development of the students.

The research camp is creatively oriented. Students develop their cognitive abilities and thinking. Field work, or working in various workshops (astronomy, computer technology, art, science, electro technology, English, sports, literature, photography, textile…) offers better conditions for gaining knowledge, skills and practical experience. The entire educational work is based on collaborative learning in groups, which enable gaining knowledge in a practical, illustrative, and experience-based manner. Alongside the creative and research workshops we also prepare sports and social events (lectures, reading evenings, visits from famous celebrities…) The aim of these events is to give students the chance to meet well-known and successful people and to make them realise that in order to succeed, merely talent is not enough, a lot of hard work is also required.

The social point of view is also important, and very positive, since the students learn to collaborate in a very constructive manner.

At the end of the camp parents are also included. We present the results of our work and activities at the camp, and also prepare an exhibition and presentation of the events and final products of the camp.